Zásady ochrany osobních údajů

1. Vytvořením uživatelského účtu v e-shopu ilovebrno.cz (dále jen „e-shop“) jako jeho uživatel (dále jen „Subjekt údajů“ nebo “vy”) potvrzujete, že souhlasíte se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů poskytnutých Správci. Zároveň tím dochází ke vzniku smlouvy o zpracovávání osobních údajů mezi Správcem a Subjektem údajů, přičemž obsah smlouvy tvoří příslušná ustanovení těchto Zásad. Smlouva se uzavírá na dobu trvání uživatelského účtu a zaniká zrušením účtu nebo zánikem Subjektu údajů nebo Správce bez právního nástupce (více o uživatelském účtu ve Všeobecných obchodních podmínkách).

2. Udělujete tímto souhlas společnosti 2D system s.r.o. (dále jen „Správce“ nebo “my”), aby zpracovávala vaše následující osobní údaje:

• jméno a příjmení
• emailovou adresu
• telefonní číslo
• fakturační adresu
• dodací adresu
• historii objednávek

3. Osobní údaje je možné zpracovat na základě vámi uděleného souhlasu, a to pouze k následujícím účelům:

• zřízení a administrace uživatelského účtu,
• aby vás Správce mohl, v rámci jeho i vašeho oprávněného zájmu, informovat o novinkách, abyste měli aktuální přehled dostupných produktů a služeb.

4. Správce bude uchovávat osobní údaje pouze po nezbytně nutnou dobu. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání zákaznického účtu, nejdéle však 5 let po jeho zrušení.

5. Osobní údaje budou zpracovány strojově prostřednictvím počítačů a počítačových programů. Správce tímto prohlašuje, že přijal technická opatření zajišťující zabezpečení osobních údajů šifrováním přenosu dat na servery společnosti Zoner pomocí HTTPS protokolu.

6. Při poskytování služeb Správci pomáhají následující zpracovatelé, jejichž provoz je v souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů, přičemž zpracovávání osobních údajů je upraveno jejich vlastními podmínkami. Souhlasíte, že jim Správce může předávat vaše osobní údaje, jedná se o:

• Servery společnosti Zoner pro ukládání veškerých dat z e-shopu.
• Služba pro zasílání hromadných sdělení.

V případě, že Správce bude mít v úmyslu zapojit do zpracovávání dalšího zpracovatele, je povinnen vás o tom informovat. Správce se zavazuje zajistit, aby další zpracovatelé vždy splňovali vysoký standard důvěry, a to především uzavřením dohody o mlčenlivosti. Osobní údaje je taktéž oprávněn zpracovávat pověřený zaměstnanec Správce.

7. Jako Subjektu údajů vám náleží následující práva:

• Souhlas se zpracovním osobních údajů můžete vzít kdykoliv zpět, a to odesláním e-mailu nebo dopisu na adresu Správce.
• Požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává
• Vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
• Požadovat po Správci výmaz nebo omezení zpracování těchto osobních údajů
• V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů
• Právo na přenositelnost údajů

8. Strany jsou povinny poskytnout si vzájemnou součinnost v případě podezření ze zneužití osobních údajů. Strany vynaloží maximální úsilí a přijmou taková opatření, aby se zamezilo vzniku rizika zneužití osobních údajů.

9. Subjekt údajů prohlašuje, že všechny vložené údaje jsou poskytovány dobrovolně a jejich poskytnutím dává souhlas se zpracováním osobních údajů. Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

10. Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou doplňkem Všeobecných obchodních podmínek a nabývají účinnosti 1. 1. 2020.